Powered by Smartsupp

Pliki cookies

POLITYKA COOKIES 1 - SYNONIMY

{Niniejsza|Poniższa|Ta} Polityka Cookies {definiuje|określa|ustala} {zasady|reguły|principy} {zapisywania|przechowywania} i {uzyskiwania dostępu|dostępu} do danych na {Urządzeniach|Sprzętach} {Użytkowników|Klientów} {korzystających|używających} z {Serwisu|Strony|Portalu} do celów {świadczenia usług|dostarczania usług|zapewnienia usług} drogą elektroniczną przez {Administratora Serwisu|Administratora Strony|Administratora Portalu}.

§ 1 DEFINICJE

 • {Serwis|Strona|Portal} - {serwis|strona|portal} internetowy działający pod adresem domena.eu
 • {Serwis zewnętrzny|Strona zewnętrzna|Portal zewnętrzny} - {serwisy|strony|portale} internetowe {partnerów|współpracowników}, {usługodawców|dostawców usług} lub {usługobiorców|odbiorców usług} Administratora
 • {Administrator|Operator|Zarządca} - nazwa firmy, {prowadząca|wykonująca|realizująca} działalność pod adresem: nazwa ulicy, kod pocztowy miasto, o nadanym {numerze identyfikacji podatkowej (NIP)|numerze NIP}: 00-00-000, {świadcząca|dostarczająca|oferująca} usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem {Serwisu|Strony|Portalu} oraz {przechowująca|zapisująca} i {uzyskująca dostęp|dostępująca} do informacji w {urządzeniach|sprzęcie} Użytkownika
 • {Użytkownik|Klient} - {osoba fizyczna|indywidualny użytkownik}, dla której {Administrator|Operator|Zarządca} {świadczy|dostarcza|zapewnia} usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem {Serwisu|Strony|Portalu}.
 • {Urządzenie|Sprzęt} - {elektroniczne urządzenie|elektroniczne urządzenie użytkownika|urządzenie cyfrowe} wraz z {oprogramowaniem|softwarem}, za {pośrednictwem|dzięki}, którego {Użytkownik|Klient} {uzyskuje dostęp|ma dostęp|dostępuje} do {Serwisu|Strony|Portalu}
 • Cookies (ciasteczka) - {dane tekstowe|informacje tekstowe|tekstowe dane} {gromadzone|zbierane|kolekcjonowane} w formie plików {zamieszczanych|umieszczanych|lokalizowanych} na {Urządzeniu|Sprzęcie} {Użytkownika|Klienta}

§ 2 RODZAJE COOKIES

 • {Cookies wewnętrzne|Ciasteczka wewnętrzne} - {pliki|dane|informacje} {zamieszczane|umieszczane|zapisywane} i {odczytywane|wczytywane|odczytane} z {Urządzenia|Sprzętu} {Użytkownika|Klienta} przez system teleinformatyczny {Serwisu|Strony|Portalu}
 • {Cookies zewnętrzne|Ciasteczka zewnętrzne} - {pliki|dane|informacje} {zamieszczane|umieszczane|zapisywane} i {odczytywane|wczytywane|odczytane} z {Urządzenia|Sprzętu} {Użytkownika|Klienta} przez systemy teleinformatyczne {Serwisów zewnętrznych|Stron zewnętrznych|Portali zewnętrznych}
 • {Cookies sesyjne|Ciasteczka sesyjne} - {pliki|dane|informacje} {zamieszczane|umieszczane|zapisywane} i {odczytywane|wczytywane|odczytane} z {Urządzenia|Sprzętu} {Użytkownika|Klienta} przez {Serwis|Stronę|Portal} lub {Serwisy zewnętrzne|Strony zewnętrzne|Portale zewnętrzne} podczas {jednej sesji|jednorazowej sesji} danego {Urządzenia|Sprzętu}. Po {zakończeniu sesji|zamknięciu sesji} pliki są {usuwane|wykasowane|skasowane} z {Urządzenia|Sprzętu} {Użytkownika|Klienta}.
 • {Cookies trwałe|Ciasteczka trwałe} - {pliki|dane|informacje} {zamieszczane|umieszczane|zapisywane} i {odczytywane|wczytywane|odczytane} z {Urządzenia|Sprzętu} {Użytkownika|Klienta} przez {Serwis|Stronę|Portal} lub {Serwisy zewnętrzne|Strony zewnętrzne|Portale zewnętrzne} do momentu ich {ręcznego usunięcia|samodzielnego usunięcia|manualnego usunięcia}. {Pliki|Dane|Informacje} nie są {usuwane|wykasowane|skasowane} automatycznie po {zakończeniu sesji|zamknięciu sesji} {Urządzenia|Sprzętu} chyba że konfiguracja {Urządzenia|Sprzętu} {Użytkownika|Klienta} jest {ustawiona|skonfigurowana} na {tryb usuwanie|opcję usuwania} plików Cookie po {zakończeniu sesji|zamknięciu sesji} {Urządzenia|Sprzętu}.

§ 3 BEZPIECZEŃSTWO

 • {Mechanizmy składowania i odczytu|Metody przechowywania i dostępu} - {Mechanizmy|Metody|Środki} składowania i odczytu Cookies {nie pozwalają|nie umożliwiają} na {pobierania|ściągania|wydobywania} jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych {informacji poufnych|tajnych informacji|poufnych danych} z {Urządzenia|Sprzętu} Użytkownika. {Przeniesienie|Transfer|Przesłanie} na {Urządzenie|Sprzęt} Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest {praktynie niemożliwe|niemalże niemożliwe|prawie niemożliwe}.
 • {Cookie wewnętrzne|Ciasteczka wewnętrzne} - {zastosowane|użyte|wykorzystane} przez {Administratora|Operatora|Zarządcę} Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla {Urządzeń|Sprzętów} Użytkowników
 • {Cookie zewnętrzne|Ciasteczka zewnętrzne} - za bezpieczeństwo plików Cookie {pochodzących|wywodzących się|pochodzących} od partnerów {Serwisu|Strony|Portal} {Administrator|Operator|Zarządca} nie {ponosi odpowiedzialności|jest odpowiedzialny}. Lista partnerów {zamieszczona|umieszczona|wystawiona} jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE

{Usprawnienie i ułatwienie dostępu|Poprawa i uproszczenie dostępu|Udoskonalenie i ułatwienie dostępu} do {Serwisu|Strony|Portalu} - {Administrator|Operator|Zarządca} może {przechowywać|zapisywać|magazynować} w plikach Cookie {informacje|dane} o {preferencjach|upodobaniach} i ustawieniach użytkownika {dotyczących|odnoszących się do|związanych z} {Serwisu|Strony|Portal} aby {usprawnić|ulepszyć|poprawić}, {polepszyć|podnieść jakość} i {przyśpieszyć|zwiększyć prędkość} świadczenie usług w ramach {Serwisu|Strony|Portal}.

{Logowanie|Zalogowanie|Autentykacja} - {Administrator|Operator|Zarządca} wykorzystuje pliki Cookie do {celów|potrzeb} {logowania|zalogowania} {Użytkowników|Klientów} w {Serwisie|Stronie|Portal}.

{Marketing i reklama|Promocja i reklama} - {Administrator|Operator|Zarządca} oraz {Serwisy zewnętrzne|Strony zewnętrzne|Portale zewnętrzne} wykorzystują pliki Cookie do {celów|potrzeb} {marketingowych|promocyjnych} oraz {serwowania|wyświetlania|prezentowania} reklam {Użytkowników|Klientów}.

{Dane statystyczne|Statystyki|Dane analityczne} - {Administrator|Operator|Zarządca} oraz {Serwisy zewnętrzne|Strony zewnętrzne|Portale zewnętrzne} wykorzystuje pliki Cookie do {zbirania|kolekcjonowania|gromadzenia} i {przetwarzania|analizowania} danych statystycznych takich jak np. statystyki {odwiedzin|wejść}, statystyki {Urządzeń|Sprzętów} {Użytkowników|Klientów} czy statystyki {zachowań|aktywności} użytkowników. {Dane|Informacje} te {zbierane|gromadzone|kolekcjonowane} są w celu {analizy|badania|eksploracji} i {ulepszania|doskonalenia|poprawiania} {Serwisu|Strony|Portal}.

{Serwowanie|Dostarczanie|Prezentowanie} usług multimedialnych - {Administrator|Operator|Zarządca} oraz {Serwisy zewnętrzne|Strony zewnętrzne|Portale zewnętrzne} wykorzystują pliki Cookie do {serwowania|dostarczania|prezentowania} {Użytkownikom|Klientom} usług multimedialnych.

{Usługi społecznościowe|Serwisy społecznościowe|Platformy społecznościowe} - {Administrator|Operator|Zarządca} oraz {Serwisy zewnętrzne|Strony zewnętrzne|Portale zewnętrzne} wykorzystują pliki Cookie do {wsparcia|wspierania|pomocy} usług społecznościowych

§ 5 {SERWISY ZEWNĘTRZNE|STRONY ZEWNĘTRZNE|PORTALE ZEWNĘTRZNE}

{Administrator|Operator|Zarządca} może {współpracować|kolaborować|kooperować} z {następującymi|poniższymi|wymienionymi} serwisami zewnętrznymi, które {mogą|zdolne są do|są w stanie} {zamieszczać|umieszczać|instalować} pliki Cookie na {Urządzeniach|Sprzętach} {Użytkownika|Klienta}:

 • Google ({Analytics|Analityka}, {YouTube|Youtube}, inne)
 • Facebook
 • HotJar
 • {Serwisy obsługujące|Strony obsługujące|Portale obsługujące} czaty online ({typu|takie jak} Czater, Smartsupp, inne)
 • {Firma hostingowa|Dostawca hostingu|Usługodawca hostingu}

§ 6 {OPCJE USTALANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I DOSTĘPU NA SPRZĘTACH KLIENTA PRZEZ STRONĘ I PORTALE ZEWNĘTRZNE|MOŻLIWOŚCI KONFIGURACJI WARUNKÓW SKŁADOWANIA I DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE}

 • {Klient|Użytkownik} może w każdej chwili, samodzielnie zmodyfikować ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies w swojej przeglądarce internetowej.
 • {Klient|Użytkownik} ma możliwość w dowolnym momencie skasować wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi {Sprzętu|Urządzenia} Użytkownika, za pośrednictwem którego {Klient|Użytkownik} korzysta z usług {Strony|Serwisu}.

§ 7 ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • {Operator|Administrator} podejmuje wszystkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczonych w plikach Cookie. Należy jednak zauważyć, że gwarancja bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron, w tym aktywności {Klienta|Użytkownika} oraz stanu zabezpieczeń urządzenia, z którego korzysta.
 • {Operator|Administrator} nie przyjmuje odpowiedzialności za przechwycenie danych zawartych w plikach Cookie, podszywanie się pod sesję {Klienta|Użytkownika} lub ich skasowanie, na skutek świadomej lub nieświadomej aktywności {Klienta|Użytkownika}, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może być zainfekowane {Sprzęt|Urządzenie} {Klienta|Użytkownika}.
 • {Użytkownicy|Klienci} powinni przestrzegać zasad cyberbezpieczeństwa w sieci, aby zabezpieczyć się przed zagrożeniami wymienionymi w poprzednim punkcie.
 • Usługi świadczone przez trzecie strony są poza kontrolą {Operatora|Administratora}. Te podmioty mogą w dowolnym momencie zmieniać swoje warunki świadczenia usług, cel oraz wykorzystanie plików cookie. {Operator|Administrator} nie odpowiada, na tyle na ile pozwala na to prawo, za działanie plików cookies używanych przez strony partnerskie. {Użytkownicy|Klienci} mogą w każdej chwili samodzielnie zarządzać zezwoleniami i ustawieniami plików cookie dla dowolnej witryny.

§ 8 WYMAGANIA {STRONY|SERWISU}

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na {Sprzęcie|Urządzeniu} {Klienta|Użytkownika} może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie niektórych funkcji {Strony|Serwisu}.
 •  {Operator|Administrator} nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje {Strony|Serwisu} w przypadku, gdy {Klient|Użytkownik} ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 9 ZMIANY W POLITYCE COOKIE

 • {Operator|Administrator} zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym {klientów|użytkowników}.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

POLITYKA COOKIES 2 - SYNONIMY

Informacja o plikach {cookies|ciasteczkach}

Serwis {korzysta|używa} z plików cookies. Pliki cookies ({tzw.|tak zwane} „ciasteczka”) {stanowią|są} dane informatyczne, {w szczególności|szczególnie} pliki tekstowe, które {przechowywane są|są przechowywane} w urządzeniu końcowym {Użytkownika Serwisu|użytkownika} i {przeznaczone są|są przeznaczone} do {korzystania|używania} ze stron internetowych Serwisu. Cookies {zazwyczaj|najczęściej} zawierają nazwę strony internetowej, z której {pochodzą|się wywodzą}, czas {przechowywania|zachowywania} ich na urządzeniu końcowym oraz {unikalny|indywidualny} numer.

{Podmiotem|Jednostką}, która {zamieszcza|umieszcza} na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz {uzyskującym|zdobywającym} do nich dostęp jest operator Serwisu. Pliki cookies {wykorzystywane są|są używane} w {następujących|poniższych} celach:

 • utrzymanie sesji {użytkownika Serwisu|użytkownika} (po zalogowaniu), {dzięki której|za pomocą której} użytkownik nie musi na {każdej|wszelkiej} podstronie Serwisu {ponownie wpisywać|wciąż wpisywać} loginu i hasła;
 • realizacji celów {określonych|wymienionych} powyżej w części "{Istotne|Ważne} techniki marketingowe";

W ramach Serwisu stosowane są {dwa|dwie} zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami {tymczasowymi|czasowymi}, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika {do czasu|aż do} wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub {wyłączenia|zamknięcia} oprogramowania ({przeglądarki internetowej|przeglądarki}). „Stałe” pliki cookies {przechowywane są|są przechowywane} w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas {określony|wyznaczony} w parametrach plików cookies lub do czasu ich {usunięcia|skasowania} przez Użytkownika.

{Oprogramowanie|Software} do {przeglądania|oglądania} stron internetowych (przeglądarka internetowa) {zazwyczaj|standardowo} {domyślnie|automatycznie} {dopuszcza|pozwala} na {przechowywanie|zachowanie} plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. {Użytkownicy Serwisu|Użytkownicy} mogą {dokonać|wykonać} zmiany ustawień w tym zakresie. {Przeglądarka|Browser} internetowa umożliwia {usunięcie|skasowanie} plików cookies. {Możliwe|Dostępne} jest także {automatyczne|auto} blokowanie plików cookies. {Szczegółowe|Konkretniejsze} informacje na ten temat {zawiera|posiada} pomoc lub dokumentacja {przeglądarki internetowej|przeglądarki}.

{Ograniczenia|Ograniczenie} stosowania plików cookies mogą wpłynąć na {niektóre|pewne} funkcjonalności {dostępne|osiągalne} na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies {zamieszczane|umieszczane} w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu {wykorzystywane mogą być|mogą być używane} również przez {współpracujące|partnerujące} z operatorem Serwisu podmioty, {w szczególności|szczególnie} {dotyczy|ma to zastosowanie} to firm: Google czy Facebook.

Zarządzanie plikami cookies – jak {w praktyce|realnie} {wyrażać|okazywać} i {cofać|anulować} zgodę?

Jeśli {użytkownik|korzystający} nie chce {otrzymywać|dostawać} plików cookies, może {zmienić|zaktualizować} ustawienia {przeglądarki|browsera}. {Zastrzegamy|Informujemy}, że {wyłączenie|zablokowanie} obsługi plików cookies {niezbędnych|istotnych} dla procesów {uwierzytelniania|autentykacji}, bezpieczeństwa, {utrzymania|zachowania} preferencji użytkownika może {utrudnić|pogorszyć}, a w {skrajnych przypadkach|ekstremalnych sytuacjach} może {uniemożliwić|zablokować} korzystanie ze stron www.

W celu {zarządzania|kontroli} ustawienia cookies {otwórz|wejdź na} stronę internetową {przeglądarki internetowej|twojej przeglądarki} i {wyszukaj|znajdź} {odpowiednią|adekwatną} instrukcję.

POLITYKA COOKIES 3 - SYNONIMY

§1 {Rodzaje|Typy} Plików Cookies

 • Cookies wewnętrzne - pliki {zamieszczane|umieszczane} i {odczytywane|wczytywane} z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny {Serwisu|Usługi}
 • Cookies {zewnętrzne|eksternalne} - pliki {zamieszczane|umieszczane} i {odczytywane|wczytywane} z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne {Serwisów zewnętrznych|Usług zewnętrznych}. {Skrypty|Kody} {Serwisów zewnętrznych|Usług zewnętrznych}, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w {Serwisie|Usłudze} poprzez skrypty i usługi {udostępnione|i zainstalowane} w {Serwisie|Usłudze}
 • Cookies sesyjne - pliki {zamieszczane|umieszczane} i {odczytywane|wczytywane} z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas {jednej sesji|pojedynczej sesji} danego Urządzenia. Po {zakończeniu|zamknięciu} sesji pliki są {usuwane|zdejmowane} z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies {trwałe|stałe} - pliki {zamieszczane|umieszczane} i {odczytywane|wczytywane} z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich {ręcznego usunięcia|manualnego skasowania}. Pliki nie są {usuwane|zdejmowane} automatycznie po {zakończeniu|zamknięciu} sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest {ustawiona|skonfigurowana} na tryb {usuwanie|zdejmowanie} plików Cookie po {zakończeniu|zamknięciu} sesji Urządzenia.

§2 {Bezpieczeństwo|Zabezpieczenie} składowania danych

 • {Mechanizmy|Metody} składowania i odczytu plików Cookie - {Mechanizmy|Metody} składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies {zapisywanymi|zachowywanymi|przechowywanymi} na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez {wbudowane|zintegrowane} mechanizmy przeglądarek internetowych i nie {pozwalają|umożliwiają} na {pobieranie|zdobycie} innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. {Przeniesienie|Transfer} na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także {praktycznie niemożliwe|rzadko możliwe}.
 • Cookie wewnętrzne - {zastosowane|użyte} przez Administratora pliki Cookie są {bezpieczne|nie szkodliwe} dla Urządzeń Użytkowników i nie {zawierają|obejmują} skryptów, treści lub informacji {mogących zagrażać|stwarzających ryzyko} bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia z którego korzysta Użytkownik.
 • Cookie zewnętrzne - Administrator {dokonuje|podejmuje} wszelkich {możliwych|dostępnych} działań w celu weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Administrator do współpracy {dobiera|wybiera} {znanych, dużych partnerów|renomowanych, wielkich partnerów} o {globalnym zaufaniu społecznym|międzynarodowej reputacji}. Nie {posiada|ma} on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookie {pochodzących|wywodzących się} od zewnętrznych partnerów. Za bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz {zgodne z licencją|licencyjne} wykorzystanie przez {zainstalowane|umieszczone} w serwisie Skrypty, {pochodzących|wywodzących się} z Serwisów zewnętrznych, Administrator nie {ponosi odpowiedzialności|jest odpowiedzialny} na tyle na ile pozwala na to prawo. Lista partnerów {zamieszczona|umieszczona} jest w dalszej części Polityki Prywatności.
 • Kontrola plików Cookie
 • Użytkownik może w {dowolnym|każdym} momencie, {samodzielnie|samostatnie} zmienić ustawienia {dotyczące|odnoszące się do} zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych {zapisanych|zachowanych} plików Cookies przez {każdą|wszystkie} witrynę internetową
 • {Informacje|Dane} o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych {dostępne|osiągalne} są na stronie WWW Twojej przeglądarki internetowej.
 • Użytkownik może w {dowolnym|każdym} momencie {usunąć|skasować} wszelkie {zapisane|zachowane} do tej pory pliki Cookie {korzystając|używając} z {narzędzi|instrumentów} Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik {korzysta|używa} z usług Serwisu.
 • {Zagrożenia|Niebezpieczeństwa} po stronie Użytkownika - Administrator {stosuje|używa} wszelkie {możliwe|dostępne} środki techniczne w celu {zapewnienia|gwarancji} bezpieczeństwa danych {umieszczanych|zapisywanych} w plikach Cookie. {Należy jednak zwrócić uwagę|Warto jednak zauważyć}, że {zapewnienie|gwarancja} bezpieczeństwa tych danych zależy od {obu stron|każdej ze stron} w tym działalności Użytkownika. Administrator nie {bierze odpowiedzialności|jest odpowiedzialny} za przechwycenie tych danych, {podszywanie się pod|fałszywe reprezentowanie jako} sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek {świadomej lub nieświadomej działalności|świadomych lub nieświadomych działań} Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi {może jest|może być} lub {było|jest} zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed {tymi zagrożeniami|takimi ryzykami} powinni {stosować się do|przestrzegać} zaleceń bezpiecznego korzystania z internetu.
 • {Przechowywanie|Zachowywanie} danych osobowych - Administrator {zapewnia|gwarantuje}, że {dokonuje|robi} wszelkich {starań|wysiłków}, by {przetwarzane|obróbki} dane osobowe {wprowadzone|zgłoszone} dobrowolnie przez Użytkowników były {bezpieczne|zabezpieczone}, dostęp do nich był {ograniczony|restrykcyjny} i {realizowany|wykonywany} zgodnie z ich {przeznaczeniem i celami|zastosowaniem i celami} przetwarzania. Administrator {zapewnia|gwarantuje} także, że {dokonuje|robi} wszelkich {starań|wysiłków} w celu {zabezpieczenia|ochrony} {posiadanych|istniejących} danych przed ich utratą, {poprzez|za pomocą} stosowanie {odpowiednich|adekwatnych} zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.
 • {Przechowywanie|Zachowywanie} haseł - Administrator {oświadcza|deklaruje}, że hasła {przechowywane|zachowane} są w {zaszyfrowanej|kryptograficznej} postaci, {używając|za pomocą} {najnowszych standardów|najświeższych norm} i wytycznych w tym zakresie. {Deszyfracja|Dekrypcja} {podawanych|danych} w Serwisie haseł dostępu do konta jest {praktycznie niemożliwa|niemal niemożliwa}.

§3 Cele, do których wykorzystywane są pliki Cookie

 • {Zoptymalizowanie|Usprawnienie} i {ułatwienie|uproszczenie} dostępu do Serwisu
 • {Dostosowanie|Personalizacja} Serwisu do potrzeb Użytkowników
 • {Ułatwienie|Umożliwienie} Logowania do serwisu
 • Działania marketingowe, Remarketing w {serwisach|usługach} zewnętrznych
 • {Dostarczanie|Serwowanie} usług reklamowych
 • {Realizowanie|Świadczenie} usług afiliacyjnych
 • {Gromadzenie|Prowadzenie} statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, źródeł ruchu itp.)
 • {Dostarczanie|Serwowanie} usług multimedialnych {Zapewnienie|Świadczenie} usług społecznościowych

§4 Pliki Cookies {Dostawców|Partnerów} zewnętrznych

 Administrator w Serwisie {korzysta|używa} {skryptów javascript|skryptów js} i komponentów webowych {partnerów|dostawców}, którzy mogą {umieszczać|zapisywać} własne pliki cookies na {Urządzeniu|Urządzeniu końcowym} Użytkownika. Pamiętaj, że w {ustawieniach|konfiguracji} swojej przeglądarki możesz {sam|na własną rękę} decydować o {dozwolonych|akceptowanych} plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe.

Usługi {świadczone|dostarczane} przez {podmioty trzecie|firmy trzecie} są {poza kontrolą|poza zasięgiem kontroli} Administratora. {Podmioty|Firmy} te mogą w każdej chwili zmienić swoje {warunki świadczenia usług|regulacje świadczenia usług}, {polityki prywatności|zasady prywatności}, cel {przetwarzania|obróbki} danych oraz sposób {wykorzystywania|użytkowania} plików cookie.

Zadzwoń: 505-151-132
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas: 505-151-132
Nie odbieramy? Musimy być zajęci. Zostaw niżej swój numer telefonu, a oddzwonimy tak szybko jak to możliwe.

Jesteś 16 osobą, która uzupełniła dziś ten formularz.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy zgodnie z polityką prywatności.