Logo & Branding

Logo, księgi znaku, strategie.
Zaprojektujemy spójny i rozpoznawalny wizerunek firmy.

Dobry biznes
zaczyna się
od dobrego logo

Dobre logo pomaga rozwijać firmę znacznie szybciej.
Właściwy projekt przyciąga pożądanych klientów i łatwo
zapada im w pamięć. Wyróżnia Cię na tle konkurencji
i czyni Twoją markę niemożliwą do zignorowania.

Kreacja logotypu zapewne to więcej niż tylko znak firmowy. Trzeba myśleć o nim jak o kreacji kompleksowego wizerunku dla firmy, dlatego też cena nie powinna odgrywać głównego kryterium wyboru wykonawcy. Praca jest niezwykle odpowiedzialna ze względu na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Finalny wygląd stworzonego logo jest zawsze uzależniony od profilu danej firmy, jak i branży jaką reprezentuje.

PROJEKTUJEMY LOGO
Graficy z doświadczeniem

Chcesz aby twoje logo było zapamiętane? Chcesz aby dało się je umieścić w dowolnym otoczeniu i żeby zawsze wyglądało profesjonalnie? Jesteś w odpowiednim miejscu.

Logotypy które projektujemy mają przede wszystkim służyć Twojej firmie. Dlatego zawsze pracę zaczynamy od poznania twoich potrzeb.

Najlepsze projekty buduje się etapami. Dlatego zastosujemy sie do Twoich uwag i poprawimy nasze propozycje aby stworzyć dla Ciebie logo idealne.

Jak powstaje logo?
Najważniejsze etapy projektowania logo.

BRIEF

Udzie­le­nie przez klien­ta wy­czer­pu­ją­cych od­po­wie­dzi na naj­waż­niej­sze py­ta­nia to pod­sta­wa dal­szej współpracy.  Bez tego dokumentu pro­jek­to­wa­nie logo bę­dzie przy­po­mi­nać po­ru­sza­nie się po omac­ku.

Jakie po­zy­cje znaj­du­ją się w brie­fie, który wy­sy­ła­my klien­tom? Pierw­sze do­ty­czą opisu firmy/pro­duk­tu. Cho­dzi przede wszyst­kim o do­kład­ny pro­fil dzia­łal­no­ści, po­zy­cję na rynku, mocne i słabe stro­ny na tle kon­ku­ren­cji (kry­tycz­ne spoj­rze­nie jest ważne), a także cele, które sta­wia przed sobą marka.

Wstęp­ne
kon­cep­ty

Mając wy­peł­nio­ny brief, a więc zna­jąc ocze­ki­wa­nia klien­ta, prze­cho­dzi­my do przy­go­to­wa­nia wstęp­nych kon­cep­cji znaku.

Nie­któ­rzy gra­fi­cy od razu sia­da­ją do pracy z kom­pu­te­rem, tam kre­śląc swoje pierw­sze luźne po­my­sły, ale w na­szym przy­pad­ku wszyst­ko naj­czę­ściej za­czy­na się kla­sycz­nie
– od szki­cow­ni­ka i ołów­ka. Ry­su­je­my sym­bo­le naj­bar­dziej
ko­ja­rzą­ce się z marką, łą­czy­my je w róż­nych kon­fi­gu­ra­cjach
.
Nie­któ­rym pracę na tym eta­pie uła­twia rów­nież
przy­go­to­wa­nie tzw. mapy myśli, czy zbio­ru słów, które
naj­le­piej od­no­szą się do danej marki. To wszyst­ko ma pomóc w burzy mó­zgów.

Cho­ciaż to do­pie­ro pierw­sze kon­cep­ty, nie­kie­dy już na tym eta­pie wstęp­nie te­stu­je się ko­lo­ry­sty­kę. W ruch idą kred­ki, fla­ma­stry, aby spraw­dzić, które ko­lo­ry być może na­le­ża­ło­by wziąć po uwagę, a które na pewno wy­klu­czyć.

Każdy gra­fik ma inny styl pracy, ale na mar­gi­ne­sie warto wspo­mnieć, że nie­któ­rzy wy­sy­ła­ją swoje szki­ce klien­tom, aby ci za­po­zna­li się ze wstęp­ny­mi kon­cep­cja­mi.
Cho­dzi o upew­nie­nie się, czy agen­cja na pewno po­dą­ża w dobry kie­run­ku. Nie jest to jed­nak re­gu­łą.  

Pro­jek­to­wa­nie

Sia­da­jąc już do kom­pu­te­ra, ko­lej­ność wy­ko­na­nia ele­men­tów bywa różna. Je­że­li bazą jest szkic, zwy­kle za­czy­na się od di­gi­ta­li­za­cji sygnetu, jeżeli natomiast nie mamy takich wstępnych konceptów, dobrym rozwiązaniem jest wzięcie na pierwszy ogien typografii (idealnym rozwiązaniem dla logo jest własne liternictwo)

Nie­za­leż­nie od tego, czy przy­szłe logo bę­dzie ko­lo­ro­we, warto też po­cząt­ko­wo pra­co­wać na wer­sji mono. Pozwoli to ocenić i dopracować samą formę, kształt znaku, a także sprawdzić, jak wygląda on „bez” koloru i w wersji spłaszczonej (dotyczy to znaków
z gradientami)

Podsumowując, przygotowanie logo ma więc kilka wersji kolorystycznych: podstawową, w kontrze, monochromoatyczną, achromatyczną oraz spłaszczoną.

Obowiązkowo zapewniamy też wersję wektorową znaku, która cechuje się pełną skalowalnością bez strat na jakości logo. Pozwala to na późniejsze dopasowanie znaku do nośnika

Księga znaku

Do­kład­nie opi­sa­ny brand book, prezen­tu­ją­cy za­sa­dy ko­rzy­sta­nia z logo, otrzy­mu­je każdy klient. To instruk­cja dla fir­mo­wych gra­fi­ków (ale nie tylko), która po­ka­zu­je, w jaki spo­sób można sto­so­wać znak, aby ten nie stra­cił swo­je­go cha­rak­te­ru.

Ele­men­ty księ­gi zna­ków:

  • Geneza i konstrukcja- wyjaśniamy skąd czerpaliśmy inspirację projektując zarówno sygnet jak i logotyp
  • Wa­rian­ty – gra­dient, pła­ski kolor, mo­no­ko­lor, sy­gnet w po­je­dyn­kę lub z nazwą pro­du­cen­ta, sam lo­go­typ
  • Ko­lo­ry­sty­ka – przed­sta­wia­my podsta­wo­wą pa­le­tę barw
  • Ska­lo­wa­nie – okre­śle­nie dopuszczal­nych roz­mia­rów logo