Privacy policy

We protect your data

§ 1
General rules

 1. The Privacy Policy sets out the rules for the processing and protection of Users’ personal data by the Personal Data Administrator – the Service Provider, in connection with the provision of electronic services using the website: www.graph-art.pl
 2. The Administrator of Personal Data is Marcin Hałupka running a business under GRAPH-ART Marcin Hałupka, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 64-100 Leszno, NIP: 6972364595, REGON: 383206822
 3. Contact details of the Personal Data Administrator: telephone + 48 535 885 361 , e-mail address: m.halupka@graph-art.pl

§ 2
Basic concepts

 1. PERSONAL DATA – information containing: name and surname, telephone number, e-mail address, and other data, including contact details, entered by the User regarding an identified or identifiable person as a result of entering these information when using the Service Provider’s services.
 2. PERSONAL DATA BREACH – illegal disclosure, acquisition, unauthorized access, unjustified modification or destruction of personal data.
 3. THIRD COUNTRY – a country not belonging to the European Economic Area.
 4. DATA PROCESSING – any operations performed on personal data, such as collecting, recording, storing, developing, changing, sharing and deleting, especially those performed in IT systems.
 5. GDPR – Regulation of the European Parliament (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95 / 46 / EC (General Data Protection Regulation)
 6. INTERNET SERVICE – website www.graph-art.pl
 7. SERVICE PROVIDER – Personal Data Administrator providing services electronically using the website
 8. USER – a natural person, including a natural person running a business or professional activity on their own behalf and a natural person representing legal persons or organizational units other than legal persons, to whom the law grants legal capacity and using the services of the Service Provider in connection with provided electronically via the Website.

§ 3
Types of Personal Data processed, purposes and legal basis

 1. Personal data collected by the Service Provider via the Website are processed in accordance with the GDPR and the Service Provider takes special care to respect Users’ privacy.
 2. Users’ personal data are collected in the case of:
  1. placing an order on the Website, in order to perform a sales contract, for the provision of services or for a specific task. Legal basis: necessity to perform the contract (Article 6 (1) (b) of the GDPR)
  2. consent to the processing of data for marketing purposes, which consist in sending commercial and promotional offers by the Service Provider. Legal basis: consent of the data subject to the processing of data for marketing purposes (Article 6 (1) (a) of the GDPR)
  3. using the contact form service on the Website in order to perform the contract provided electronically. Legal basis: necessity to perform the contract for the provision of the contact form service (Article 6 (1) (b) of the GDPR)
 3. When placing orders, consenting to data processing for marketing purposes, using the contact form service, the User provides the following data:
  1. name and surname (obligatory)
  2. e-mail address (obligatory)
  3. telephone (obligatory)
  4. company name (optional)
 4. When using the Website, additional data may be downloaded, in particular: the IP address assigned to the User’s computer or the external IP address of the Internet provider, domain name, browser type, access time, type of operating system.
 5. An IP address is a number assigned to the computer of a visitor to the Website by an internet service provider. The IP number allows access to the Internet. In most cases, it is assigned dynamically to the computer, i.e. it changes every time you connect to the Internet, and therefore it is commonly treated as non-personal identifying information. The IP address is also used by the Service Provider when diagnosing technical problems with the server, creating statistical analyzes (e.g. determining from which regions we record the most visits), as information useful in administering and improving the Website, as well as for security purposes and possible identification of burdening the server , unwanted automatic programs for viewing the content of the Website
 6. Navigational data may also be collected from Users, including information about links and links in which they decide to click or other activities undertaken on the Website. Legal basis: legitimate interest (Article 6 (1) (f) of the GDPR), consisting in facilitating the use of services provided electronically and improving the functionality of these services.
 7. Personal data related to racial, ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membership and genetic data, biometric data to uniquely identify an individual and data on health, sexuality or sexual orientation, and data on criminal convictions; and violations of the law are not collected by the Service Provider. If the User provides this type of information in the course of providing services, he or she is obliged to consent to the processing of this data in order to provide the service, and if the data relates to a third party, he should provide the data in a way that prevents identification of the person to whom they relate.
 8. In order to establish, investigate and enforce claims, some personal data provided by Users may be processed as part of using the functionality on the Website, such as: name, surname, data on the use of services, if the claims result from the manner in which the User uses the services , other data necessary to prove the existence of the claim, including the extent of the damage suffered. Legal basis: legitimate interest (Article 6 (f) of the GDPR) consisting in establishing, pursuing and enforcing claims and defending against claims in proceedings before courts and other state authorities.
 9. The provision of personal data is voluntary, in connection with the concluded sales contracts, for the provision of services, for a specific task or for the provision of services via the Website, with the proviso that failure to provide the data specified in the form will prevent the submission and implementation of the User’s order.
§ 4
Udostępnianie, powierzanie danych oraz okres ich przechowywania
 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Usługodawca przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podlegają poleceniom Usługodawcy co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające).
 2. Podmiotami przetwarzającymi są dostawcy Usługodawcy, w tym m.in. świadczący usługę hostingu, usługi księgowe.
 3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
  1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Usługodawcę do czasu istnienia celu, w jakim zostały pozyskane, jednakże nie dłużej niż do czasu odwołania zgody, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Usługodawca i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata;
  2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Usługodawcę tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Niezależnie od powyższego, dane zawarte w dokumentacji księgowej będą przetwarzane przez 5 lat liczone od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym została zrealizowana umowa, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem Internetowym.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, na jego adres e-mail Usługodawca będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Serwisie Internetowym.
 6. W przypadku skierowania żądania Usługodawca udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
§ 5
Mechanizm cookies, adres IP
 1. Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Usługodawcę na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookies zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Usługodawcę produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie Internetowym.
 2. Usługodawca informuje Użytkownika, że stosuje technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony: kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony,  prowadzenia działań remarketingowych oraz zarządzania reklamami.
 3. W Serwisie internetowym stosowane są następujące pliki cookies: __utmb, __utmz, __utmc, __utmt, __utma. Są stosowane w celu liczenia liczby odwiedzin strony oraz źródeł nasilenia ruchu na stronie, tak aby Usługodawca mógł zmierzyć oraz poprawić wydajność Serwisu Internetowego, wykorzystując usługi dostarczane przez Google Analytics.
 4. Serwis internetowy może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 6
Prawa Użytkowników

 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Usługodawcy.
  2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Usługodawcę zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Usługodawca świadczy jedynie za zgodą.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzaniadanych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Usługodawca przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Usługodawcy, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania z Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
  2. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
  3. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Usługodawca nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których Użytkownik wniósł sprzeciw.
 3. Prawo do usunięcia danych(„prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna art. 17 RODO
  1. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
   • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
   • Wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę;
   • Wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
   • Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • Dane osobowe musza zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Usługodawca podlega;
   • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Usługodawca nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  2. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
   • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Usługodawca ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych;
   • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
   • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
 5. Prawo dostępu do danych– podstawa prawna: art. 15 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo uzyskać od Usługodawcy potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
   • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych
   • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
   • uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 6. Prawo do sprostowania danych– podstawa prawna: art. 16 RODO:
  1. Użytkownik ma prawo do żądania od Usługodawcy niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z § 1 ust. 3 Polityki Prywatności.
 7. Prawo do przenoszenia danych– podstawa prawna: art. 20 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  2. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe
 8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Usługodawca spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia, nie później niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Usługodawca nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 6
Sposób przetwarzania Danych Osobowych

 1. Usługodawca zobowiązany jest dołożyć szczególnej staranności w celu zapobiegania naruszeniu ochrony danych osobowych.
 2. Usługodawca oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych obowiązani są zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Ochrona powyższa powinna zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Usługodawca będzie podejmował decyzje co do danych osobowych w trybie zautomatyzowanym, w tym będzie dokonywał profilowania w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Decyzje będą podejmowane automatycznie na podstawie przewidywania przez program gotowości bądź potencjalnej potrzeby skorzystania z usług Usługodawcy. Konsekwencją podejmowania decyzji w trybie zautomatyzowanym będzie ewentualne nawiązanie kontaktu e-mailowego w celu przedstawienia ofert promocyjnych lub handlowych Usługodawcy.
 4. Usługodawca może przekazywać Dane Osobowe do Państwa Trzeciego jedynie w przypadkach określonych w Rozdziale V RODO i w celach, w jakich zostały dane udostępnione.
 5. Usługodawca informuje o możliwości uzyskania kopii danych przekazanych do Państwa Trzeciego lub informacji o miejscu udostępnienia danych.